Návrhy opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období let 2017 – 2019


skupina Senioři a občané se zdravotním postižením

Opatření sen-1.1 Zachování a zkvalitnění služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb Kojetín, p.o. (terénní a ambulantní pečovatelská služba)
Opatření sen-1.2 Zachování a zkvalitnění služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb Kojetín, p.o. (poradna pro seniory)
Opatření sen-2.1 Zachování a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Opatření sen-3.1 Vznik, rozvoj a udržení sociálních služeb zaměřených na podporu pečujících osob a samotných uživatelů služeb – seniorů a osob se zdravotním postižením

skupina Občané ohrožení sociálním vyloučením a etnické menšiny

Opatření ohr-1.1 Podpora osob, které se ocitly v náhlé životní krizi nebo jsou sociálně znevýhodněni
Opatření ohr-2.1 Zachování, zkvalitnění a aktivizace služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Opatření ohr-3.1 Poradenství a prevence v oblasti drogové problematiky
Opatření ohr-4.1 Zachování, zkvalitnění terénních programů Člověk v tísni o.p.s.

skupina Rodiny s dětmi

Opatření rod-1.1 Zachování, zkvalitnění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Navazující opatření (společná pro více cílových skupin)

Opatření nav-1.1 Zachování nabízených služeb pro občany, kteří se ocitli v krizové životní situaci
Opatření nav-2.1 Aktivizace seniorů a zdravotně postižených osob
Opatření nav-3.1 Zachování stávající návazné služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Opatření nav-4.1 Podpora prorodinných aktivit pro rodiny s dětmi
Opatření nav-5.1 Zajištění informovanosti široké veřejnosti o sociálních anávazných službách na území města Kojetína


 

 © KPSS Kojetín 2011