Poskytovatelé sociálních služeb v Kojetíně


Občané města Kojetína a jeho místních částí Kovalovice a Popůvky mohou na území Kojetína využívat sociální služby poskytované Centrem sociálních služeb Kojetín, Charitou Kojetín, sdružením Alfa Handicap, Poradenským centrem pro problémy se závislostmi a organizací Člověk v tísni.


Centrum sociálních služeb Kojetín

CSS Kojetín je příspěvková organizace, která byla zřízena k 1.1.2008 Městem Kojetín.
Centrum sociálních služeb poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, základní sociální poradenství a pečovatelskou službu. Dále, na základě zřizovací listiny, zabezpečuje tísňové volání na jednotlivých DPS, ubytování v krizové ubytovací jednotce, poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů svým klientům a obyvatelům DPS. Také zajišťuje možnost využívání internetových koutků umístěných v jednotlivých DPS, zabezpečuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a společenské činnosti ve vlastních prostorách popř. jiných.
Hlavními úkoly organizace je poskytování pomoci a podpory osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení mají sníženou soběstačnost a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, jež vyžaduje pomoc jiné osoby a vytváření podmínek pro sociální integraci těchto skupin obyvatel.

Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín
Ředitelka: Mgr. Bc. Blanka Laboňová
Telefon: +420 581 761 484
E-mail: reditelka@css.kojetin.cz
www: www.kojetin.cz/css/


Charita Kojetín

Charita Kojetí je účelové zařízení římskokatolické církve s právní subjektivitou. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc. Charita Kojetín provozuje svoji činnost od roku 1999. Jejím úkolem je pomáhat lidem v obtížné životní situaci a podporovat je k pozitivní změně vlastního života.
Charita Kojetín provozuje v současnosti tato zařízení: Centrum denních služeb pro seniory, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Charitní ošetřovatelskou službu a Rodinný klub Maria.

Sídlo: Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín
Ředitelka: Helena Gračková
Telefon: +420 581 761 828
E-mail: reditel@kojetin.charita.cz
www: www.kojetin.charita.cz


Alfa handicap

Organizace Alfa Handicap, místní organizace Kojetín, je sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, které slučuje osoby se smíšeným zdravotním postižením tělesným, sluchovým a civilizačními chorobami. Hlavním obsahem činnosti organizace je poradenská služba, setkávání se s ostatními členy sdružení a vzájemné předávání si zkušeností a vědomostí.

Předsedkyně sdružení: Marie Nakládalová
Kontaktní adresa: Husova 740, 752 01 Kojetín
Telefon: +420 773 527 740


Poradenské centrum pro problémy se závislostmi

Poradenské centrum mohou občané Kojetína a okolí využít každou středu od 16:00 do 17:00.
V době od 14:00 do 16:00 jsou pracovnice sociální služby terénního programu přímo v terénu ve městě Kojetín. Cílem je vyhledávání a kontaktování uživatelů drog a jejich blízkých. Pracovníci terénního programu poskytují službu v přirozeném prostředí klientů služby.
Kontaktní telefon na terénní pracovnice v Kojetíně je 773 821 006 a 773 821 007.
V době od 14:00 do 16:00 je realizován výměnný program pro uživatele drog, poradenství a předávání informací týkající se závislostního a rizikového chování. Poradenství je určeno jak pro samotné uživatele drog, tak osobám, které potřebují poradit v oblasti návykového a rizikového chování.

Sídlo: Kappa-help, z.s., 6. května 1373, 752 01 Kojetín
Zázemí terénního programu: Kappa-help, z.s., Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov
Ředitelka: Mgr. Ivana Smětalová
Telefon: +420 773 821 005
E-mail: office@kappa-help.cz (ředitelka organizace)
E-mail: teren.kappa@kappa-help.cz (terénní pracovnice pro Kojetíně a okolí)
www: www.kappa-help.cz


Člověk v tísni, o.p.s.

Sdružení Člověk v tísni, o.p.s. poskytuje registrované sociální služby – terénní program a sociálně aktivizační služby. Pracovníci působí v terénu a poskytují terénní sociální služby v ORP Přerov (vyjma Přerova). Telefonní čísla na kontaktní pracovníky v terénu jsou: 777 367 792 (terénní programy), 778 475 009 (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

Sídlo: Člověk v tísni, o.p.s, Komenského 15, 750 00 Přerov
Koordinátor služeb:  Mgr. Kroupa Marek
Telefon: +420 581 010 133 +420 739 320 083
www: www.clovekvtisni.cz


Poskytovatele sociálních služeb v Kojetíně a okolních obcích můžete najít také v Průvodci sociálními službami v Mikroregionu Střední Haná


 

 © KPSS Kojetín 2011