SWOT analýza


Silné stránky

 • Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
 • KPSS (spolupráce, vzájemné vztahy)
 • kvalitně fungující sociální služby pro seniory, zdr. postižené a rodiny s dětmi
 • azylový dům pro matky s dětmi, denní stacionář, ošetřovatelská péče, rodinný klub Mária, bezplatná právní poradna
 • Centrum sociálních služeb poskytující pečovatelskou službu
 • fungující Krizová ubytovací jednotka
 • čtyři domy s pečovatelskou službou
 • zavedena služba tísňového volání pro všechny obyvatele DPS
 • vstřícnost poskytovatelů pro veřejná setkání s uživateli sociálních služeb
 • prorodinné aktivity
 • komunikace s politickou reprezentací
 • financování KPSS z rozpočtu města
 • dostupnost zdravotní péče
 • fungující poradna pro osoby závislé na alkoholu a drogách
 • zájem politické reprezentace

Slabé stránky

 • nedostatek financí
 • nezaměstnanost
 • nezavedena dobrovolnická služba
 • bariérovost vstupu na polikliniku
 • nezájem seniorů o nabízené aktivity
 • nedostatek dětských hřišť
 • nedostatek konkurenceschopnosti
 • nedostatek NNO

Příležitosti

 • připomínkovací řízení koncepční materiál MPSV
 • využívání financí z projektů
 • propagace sociálních služeb (katalogy, webové stránky, letáky, Kojetinský zpravodaj, veřejná setkání)
 • vzdělávací aktivity
 • využití kapacity DPS
 • zřízení odlehčovací pobytové služby
 • oslovení sponzorů
 • podpora ze strany KÚ (střednědobé plánování)
 • zapojení politické reprezentace
 • udržení a zlepšení stávajících sociálních služeb

Ohrožení

 • změna politického vedení
 • nezájem sponzorů
 • rozpad řídící skupiny
 • nedostatek finančních prostředků
 • nezájem veřejnosti o poskytování sociálních služeb a informovanost
 • nesoučinnost mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a také odborem sociálních věcí
 • nedosažitelnost využití finančních prostředků z projektů
 • nepřijetí komunitního plánu Radou města a Zastupitelstvem


 

 © KPSS Kojetín 2011