Organizační struktura


Organizační struktura komise pro Komunitní plánování sociálních služeb byla poprvé definována Základní listinou KPSS, která byla Radou města Kojetín schválena před zahájením komunitního plánování s účinností od 25.4.2007.
Před zahájením druhého plánovacího období (na roky 2011 až 2014) byla k původní komisi pro plánování sociálních služeb přičleněna ještě původně samostatná komise pro péči o rodinu.
Současná organizační struktura tedy je taková:

Řídící skupina - komise pro KP

Řídící skupina je nejvyšším řídícím orgánem komunitního plánování sociálních služeb ve městě Kojetín (viz Statut řídící komise pro KPSS). Je složená z členů Komise pro komunitní plánování. Řídící skupina rozhoduje o přijetí nových členů řídící skupiny. Funguje na principu rovného postavení všech členů a rozhoduje demokratickým způsobem na základě rovného přístupu k informacím.
Úkolem a pravomocí této skupiny je řídit proces komunitního plánování. Řídící skupina schvaluje všechny důležité kroky a dokumenty, které jsou v procesu KPSS realizovány či připraveny. Řídící skupina může delegovat rozhodovací pravomoci. Řídící skupina je odpovědná za zapojení veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů, proto se v maximálním možném počtu účastní důležitých aktivit procesu.
Jednání řídící skupiny se účastní hosté, zejména odborníci a zástupci zainteresovaných subjektů, koordinátor, případně metodik. Řídící skupina se schází dle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce.
Postup přípravy, obsah jednání, způsob usnášení a hlasování a zajišťování úkolů řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb upravuje Jednací řád KPSS.

Složení komise pro komunitní plánování

Předsedkyně: Mgr. Eva Pěchová
Členové: Bc. Alice Přehnalová, Mgr. Bc. Blanka Laboňová, MUDr. Jana Palmašová, Lenka Vargová, Helena Gračková, Jana Krejsová

Základní triáda

Základním prvkem komunitního plánování sociálních služeb je triáda, tedy skupina složená ze zástupce uživtelů, poskytovatelů a zástupce zadavatelů sociálních služeb. Základní triáda je součástí řídící skupiny, určuje základní směr, hlídá rovnoměrné zastoupení poskytovatelů, zadavatelů a zejména uživatelů. Členové triády jsou nejvíce zapojováni do prací v rámci řídící skupiny KPSS a jsou cíleně vzděláváni.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny ustanovuje Řídící skupina. Úkolem pracovních skupin je řešit dílčí části procesu. Pracovní skupiny jsou ustanoveny k jednotlivým řešeným cílovým skupinám. V pracovních skupinách platí stejné principy zastoupení uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb a stejné principy rozhodování, jako v řídící skupině. Do práce pracovních skupin je přizvána laická i odborná veřejnost.

Koordinátor

Koordinátor má v rámci KPSS v Kojetíně funkci organizační, zejména připravuje a svolává setkání ŘS a PS, zajišťuje administrativu, zejména pořízení zápisů ze všech jednání, vyjednává s relevantními osobami a institucemi. Řídící skupina pověřuje koordinátora vykonáním dílčích úkolů, a předává mu část rozhodovacích pravomocí.

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo Města Kojetín má konečnou rozhodovací pravomoc pro uplatňování výsledků komunitního plánování sociálních služeb, zejména ve vztahu k rozpočtu města. Zastupitelstvo schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kojetín.


 

 © KPSS Kojetín 2011