Plán činnosti Komise na rok 2018


V roce 2018 bude probíhat implementační fáze procesu KPSS. Činnost Komise pro komunitní plánování, která je zároveň Řídící skupinou KPSS, se bude zakládatna průběžném monitorování a vyhodnocování realizace jednotlivých opatření zahrnutých v komunitním plánu. Na základě informací získaných z vyhodnocování bude zpracována Zpráva o naplňování komunitního plánu za rok 2018, která bude předložena na vědomí Radě (RM) a Zastupitelstvu (ZM) města Kojetína. Zpráva o naplňování komunitního plánu schválená RM a ZM bude podkladem pro Krajský úřad Olomouckého kraje ke zpracování Komplexní zprávy o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje.
Vzhledem k tomu, že 3. Komunitní plán sociálních služeb má platnost do konce roku 2019, budou koncem roku 2018 započaty přípravné práce na analytickou fázi procesu KPSS.
Informace o průběžném hodnocení naplňování komunikačního plánu budou předávány rovněž veřejnosti, a to zveřejňováním na webových stránkách KPSS Města Kojetína a v Kojetínském zpravodaji, dále budou tyto informace veřejnosti sdělovány na akcích pořádaných CSS Kojetín a Charitou Kojetín, na setkáních s obyvateli jednotlivých domů s pečovatelskou službou, s uživateli sociálních služeb ve Víceúčelové klubovně CSS Kojetín a v Centru denních služeb Charity Kojetín.
Koncem roku 2018 budou aktualizovány údaje v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb z roku 2017. Katalog bude tištěn a distribuován do zařízení poskytujících sociální služby, čekáren lékařů, lékáren, na úseku sociálních věcí odboru VVŠK bude katalog k dispozici případným zájemcům.

LEDEN - BŘEZEN 2018

 • Zpracování monitorovací zprávy realizace opatření komunitního plánu
 • Předložení monitorovací zprávy zastupitelstvu města ke schválení
 • Aktualizace webových stránek KPSS
 • Plán předávání informací o procesu KPSS veřejnosti

DUBEN – ČERVEN 2018

 • Vyhodnocování realizace jednotlivých opatření komunitního plánu
 • Předávání informací o procesu KPSS na dnech otevřených dveří Charity Kojetín
 • Setkání s uživateli sociálních služeb na domech s pečovatelskou službou a v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a zjišťování jejich potřeb
 • Setkání s členy osadních výborů Popůvky a Kovalovice

ČERVENEC – ZÁŘI 2018

 • Vyhodnocování průběžného plnění jednotlivých opatření komunitního plánu
 • Uveřejnění článku o průběhu procesu KPSS v Kojetínském zpravodaji
 • Zpracování SWOT analýzy stávajících sociálních služeb
 • Vypracování dotazníku
 • Aktualizace a tisk katalogu poskytovatelů sociálních služeb


 

 © KPSS Kojetín 2011